Školská rada

Školská rada

Co je školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. 

Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.

Funkční období členů školské rady je tři roky. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně.

Pravomoci školské rady

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Školská rada SŠEE Sokolnice

Za pedagogické pracovníky

Mgr. Tomáš Vaněk – předseda Rady školy
Mgr. Aleš Poláček
Luděk Říha

Za zletilé žáky

Jiří Kmínek

Erik Uherek

Vojtěch Svačina

Za zřizovatele

Bc. Veronika Slezáková
Mgr. Libor Beránek
Jan Dudák BBA

Listina s výsledky voleb ze dne 26. 9. 2023 k náhledu: Výsledky voleb do školské rady 2023