Přijímací řízení

Přijímací řízení

Aktuální informace

 

 • Jednotné přijímací zkoušky konají uchazeči, kteří se hlásí do studijních oborů s maturitní zkouškou. Nevztahují se na obory vzdělávání zakončenými závěrečnou zkouškou, obory s výučním listem (učební obory) a obory zkráceného studia. 
 • 1. řádný termín JPZ: 13. 4. 2023
 • 2. řádný termín JPZ: 14. 4. 2023
 • Každý uchazeč, který si podá dvě přihlášky do maturitních oborů koná jednotné přijímací zkoušky ve dvou termínech, do celkového hodnocení se započítává lepší výsledek.  Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení podílí 60 %, další body jsou za prospěch na základní škole a za další skutečnosti dle Kritérií přijímacího řízení. Toto se týká pouze 1. kola přijímacího řízení.
 • Pro další kola přijímacího řízení ředitel stanoví jiná kritéria přijímacího řízení (ta už budou bez přijímacích zkoušek). Počet dalších kol není omezen. Další kola přijímacího řízení vyhlašuje ředitel školy, pokud nejsou obsazena všechna místa ke vzdělávání ve školním roce 2023/2024 po 1. kole přijímacího řízení.

Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení do učebních oborů:

                                                                                                       volná místa

26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje                          2

26-57-H/01 Autoelektrikář                                                                    2

Přihlášky přijímáme do 22. 5. 2023. 

Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení

Informační schůzka pro budoucí prváky

Vážení rodiče a žáci, zveme Vás na informační schůzku pro budoucí žáky 1. ročníků, která se uskuteční 20. 6. 2023. Podrobnosti najdete v přiložené pozvánce:

Pozvánka na info schůzky

PŘIHLÁŠKA KE VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE – PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁNÍ

Formulář přihlášky obdrží většinou žáci základních škol od svých výchovných poradců. Nebo si můžete formulář přihlášky stáhnout a vytisknout – najdete jej na této stránce níže.

Upozorňujeme, že pro všechny obory vyučované na naší škole je nezbytné potvrzení zdravotní způsobilosti. Pro uchazeče, kteří se hlásí do zkráceného denního studia, bude součástí přihlášky i úředně ověřený doklad o získání předchozího vzdělání.

Ředitel Střední školy elektrotechnické a energetické, p.o. vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do oborů:

 • 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik ŠVP Informační technologie
 • 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje
 • 26-57-H/01 Autoelektrikář

Přihlášky přijímáme do 17.5. 2022. Přijímací zkoušky se nekonají.

Výsledky přijímacího řízení

1. kolo

Výsledky přijímacího řízení pro čtyřleté maturitní, tříleté učební obory a jednoleté zkrácené obory:

Maturitní oboryVýsledková listina 1. kola

Učební obory – Výsledková listina 1. kola

Zkrácené studium – Výsledková listina 1. kola

2. kolo

Informace pro přijaté žáky

Nástup ke studiu je nutné potvrdit zápisovým lístkem do 10 pracovních dnů, můžete jej doručit poštou nebo jej přinést osobně na sekretariát školy. Rozhodnutí o přijetí vydáváme pouze osobně na sekretariátu školy denně od 8 do 15 hod.

Žáci zkráceného studia zápisový lístek neodevzdávají!

Informace pro NEpřijaté žáky

Rozhodnutí o nepřijetí Vám bude zasláno poštou. Do 3 dnů od doručení si můžete podat odvolání ke studiu, které je přílohou dopisu nebo si jej můžete stáhnout zde.

4 leté studium

Maturitní obory

V naší škole vyučujeme maturitní obor 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik, který se dále dělí na dva různé školní vzdělávací programy:

 • Technik silnoproudých zařízení
 • Informační technologie

Proto do přihlášky napište kód a název oboru a doplňte textem buď „ŠVP TSZ“ nebo „ŠVP IT“.

Podmínky přijetí

 1. Řádné ukončení 9. ročníku ZŠ,
 2. studijní výsledky z 1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy,
 3. vykonání jednotné přijímací zkoušky,
 4. lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělání,
 5. odevzdání Zápisového lístku po úspěšném vykonání přijímací zkoušky  

Jak se přihlásit

Pokud máte o studium zájem, stačí udělat tyto 3 jednoduché kroky:

 1. Stáhněte si a pečlivě vyplňte přihlášku. (Do přihlášky napište kód a název oboru a doplňte textem buď „ŠVP TSZ“ nebo „ŠVP IT“.)
 2. Doložte nezbytnou zdravotní způsobilost (je součástí přihlášky).
 3. Přihlášku doručte osobně nebo poštou na adresu naší školy.

3 leté studium

Učební obory

V naší škole vyučujeme učební obory:

26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud 

26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje ŠVP Elektrotechnik

26-57-H/01 Autoelektrikář 

Podmínky přijetí

 1. Řádné ukončení 9. ročníku ZŠ,
 2. studijní výsledky z 1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy,
 3. lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělání,
 4. odevzdání Zápisového lístku po úspěšném výsledku přijímacího řízení

Jak se přihlásit

Pokud máte o studium zájem, stačí udělat tyto 3 jednoduché kroky:

 1. Stáhněte si a pečlivě vyplňte přihlášku.
 2. Doložte nezbytnou zdravotní způsobilost (je součástí přihlášky).
 3. Přihlášku doručte osobně nebo poštou na adresu naší školy.

1 leté studium

Zkrácené učební obory

Nabízíme dva obory zkráceného studia:

26-51-H/02 Elektrikář silnoproud

26-51-H/01 Elektrikář ŠVP Elektrikář slaboproud

Podmínky přijetí

 1. Řádné ukončení středního vzdělání
 2. studijní výsledky za poslední dvě klasifikační období
 3. lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělání.

Jak se přihlásit

Pokud máte o studium zájem, stačí udělat tyto 3 jednoduché kroky:

 1. Stáhněte si a pečlivě vyplňte přihlášku. 
 2. Doložte nezbytnou zdravotní způsobilost (je součástí přihlášky).
 3. Vše spolu s kopií dokladu o dosaženém vzdělání doručte osobně nebo poštou na adresu naší školy.

Obecné informace k přijímacímu řízení

Pro všechny žáky, kteří se budou hlásit ke vzdělávání  do maturitních oborů pro školní rok 2022/2023  platí povinnost zúčastnit se přijímacích zkoušek dle jednotného zadání. Každý žák může podat do 1. kola přijímacího řízení dvě přihlášky. Obě přihlášky může podat i na jednu školu, avšak v rámci jedné školy jednoho kola musí jít o dva různé bory vzdělávání.  Na obou přihláškách napište pořadí zájmu stejně.

Přihlášky je třeba doručit řediteli školy (na sekretariát) do 1. března 2023.

 • Jednotné přijímací zkoušky konají uchazeči, kteří se hlásí do studijních oborů s maturitní zkouškou. Nevztahují se na obory vzdělávání zakončenými závěrečnou zkouškou, obory s výučním listem (učební obory) a obory zkráceného studia. 
 • 1. řádný termín JPZ: 13. 4. 2023
 • 2. řádný termín JPZ: 14. 4. 2023
 • Každý uchazeč, který si podá dvě přihlášky do maturitních oborů koná jednotné přijímací zkoušky ve dvou termínech, do celkového hodnocení se započítává lepší výsledek.  Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení podílí 60 %, další body jsou za prospěch na základní škole a za další skutečnosti dle Kritérií přijímacího řízení. Toto se týká pouze 1. kola přijímacího řízení.
 • Pro další kola přijímacího řízení ředitel stanoví jiná kritéria přijímacího řízení (ta už budou bez přijímacích zkoušek). Počet dalších kol není omezen. Další kola přijímacího řízení vyhlašuje ředitel školy, pokud nejsou obsazena všechna místa ke vzdělávání ve školním roce 2023/2024 po 1. kole přijímacího řízení.

Zdravotní způsobilost

Potvrzení o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání vyžadujeme podle zákona č. 561/2004 Sb., § 59 pro všechny učební i maturitní  obory.

Přehled oborů

V tabulce naleznete také informaci o počtech přijímaných žáků do prvního ročníku studijních a učebních oborů pro školní rok 2023/2024.

Kód oboru
Název oboru
Typ vzdělání
Délka studia
Přijímací zkouška
Přijímaných žáků
26-41-L/01
Mechanik elektrotechnik – Technik silnoproudých zařízení
Maturitní
4 roky
Ano
30
26-41-L/01
Mechanik elektrotechnik – Informační technologie
Maturitní
4 roky
Ano
30
26-57-H/01
Autoelektrikář ŠVP: Autoelektrikář
Učební
3 roky
Ne
15
26-52-H/01
Elektromechanik pro zařízení a přístroje ŠVP: Elektrotechnik
Učební
3 roky
Ne
15
26-51-H/02
Elektrikář silnoproud ŠVP: Elektrikář – silnoproud
Učební
3 roky
Ne
30
26-51-H/02
Elektrikář silnoproud ŠVP: Elektrikář – silnoproud
Učební
1 rok
Ne
14
26-51-H/01
Elektrikář ŠVP: Elektrikář – slaboproud
Učební
1 rok
Ne
16

Informace k přijímacímu řízení pro osoby pobývající dlouhodobě v zahraničí

Uchazeči o přijetí ke střednímu vzdělávání do čtyřletých a tříletých oborů středního vzdělání musí mít dle § 59 školského zákona splněnu povinnou školní docházku nebo ukončeno základní vzdělání před splněním povinné školní docházky. Splnění povinné školní docházky se dokládá předložením příslušných dokladů, resp. dvou posledních vysvědčení dokládajících docházku do školy po dobu devíti roků. Pokud osoba pobývající dlouhodobě v zahraničí plnila povinnou školní docházku na území jiného státu, předkládá uvedené doklady jak v originálním znění, tak současně v úředně ověřeném překladu do jazyka českého (nejedná-li se o doklady v jazyce slovenském). Vzdělání žáka přicházejícího ze zahraničí se posuzuje primárně podle právních předpisů v zemi původu, sekundárně dle českých právních předpisů. Úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky se dle § 108 školského zákona dokládá uznáním rovnocennosti nebo uznáním platnosti zahraničního vysvědčení v České republice. Tento doklad vydává na základě žádosti příslušný krajský úřad.

Všichni uchazeči o přijetí ke střednímu vzdělávání musí splnit podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti.

Osobám s českým nebo cizím státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na jejich žádost (viz níže ke stažení) podle § 20 odst. 4 školského zákona přijímací zkouška z českého jazyka.
Znalost českého jazyka komisionálně ověří pohovorem. Rozhovor nahrazující přijímací zkoušku z českého jazyka. Komise rozhodne, zda je uchazeč způsobilý nebo aktuálně nezpůsobilý vzdělávat se v českém jazyce. Nezpůsobilost vzdělávat se v českém jazyce je důvodem k nepřijetí uchazeče ke studiu.

Termín komisionálního pohovoru: 13. dubna (čtvrtek) 2023 nebo 14. dubna (pátek) 2023.

Způsobilí uchazeči, kteří se hlásí na obor, na který se konají centrálně zadávané testy jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury obdrží tzv. redukované hodnocení. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum): „Tzv. redukované hodnocení bude využito u uchazečů „cizinců“, kteří v souladu s právními předpisy nekonají test z českého jazyka a literatury. Redukované pořadí je definováno jako pořadí uchazeče stanovené   na základě redukovaného hodnocení, tj. lepšího hodnocení v testu z matematiky. V datech výsledkové sestavy toto odpovídá položce „Pořadí v rámci oboru a zaměření podle celkového hodnocení“. Formálně tak uchazeč cizinec získá pro celkové hodnocení takové bodové hodnocení z jednotných přijímacích testů, jaké odpovídá pořadovému číslu jeho umístění v redukovaném pořadí. Jinými slovy, cizinec je zařazen v rámci pořadí uchazečů konajících obě zkoušky na takové místo, které odpovídá jeho umístění v testu z matematiky.“ Toto hodnocení škole dodá Centrum.

Za osoby, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se považují všichni uchazeči o střední vzdělání, kteří spolu s přihláškou ke střednímu vzdělávání předloží vysvědčení získané z posledních dvou ročníků školy mimo území české republiky, bez ohledu na to, zda zároveň předloží i vysvědčení české.

Mezi osoby, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, nelze řadit uchazeče, kteří se před konáním přijímací zkoušky vzdělávali ve škole v České republice, včetně zahraničních škol působících na území České republiky, a to i když se v nich vzdělávali jen část školního roku (typicky v průběhu 1. pololetí devátého ročníku základní školy).

Výsledek hodnocení vykonaného a zaznamenaného ústního rozhovoru je nutné nastavit jako souhlasné či nesouhlasné stanovisko o tom, zda daný uchazeč může vzhledem k jeho znalosti českého jazyka studovat konkrétní obor vzdělání.

Posouzení hodnocení výsledků vzdělávání na vysvědčení uchazeče, který získal předchozí vzdělávání ve škole v zahraničí, je v kompetenci ředitele školy, na základě jím vyhlášených kritérií přijímacího řízení.

Uchazeči, kteří nejsou občané Evropské unie nebo rodinnými příslušníky občanů Evropské unie musí prokázat nejpozději při zahájení vzdělávání oprávněnost svého pobytu na území České republiky (§ 20/3 zákona č. 561/2004 Sb.).

Uchazeči z Ukrajiny dokládají vysvědčení z předchozího vzdělání. Zákon umožňuje, že mohou tyto doklady zcela nebo z části nahradit svým čestným prohlášením. Čestné prohlášení tak bude například obsahovat informaci o tom, ve kterých předmětech a jakým počtem bodů byl žák hodnocen. Tím se zároveň doloží splnění povinné školní docházky jako podmínky přijetí na střední školu. Vychází se z toho, že uchazeči z Ukrajiny, zejména z důvodu svého neočekávaného a nepřipravovaného odchodu a navazující složité cesty do České republiky, nemusí mít potřebné doklady  k dispozici.

Pro uchazeče cizince platí podmínka doložení zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělání – to nelze nahradit čestným prohlášením. Uchazeči doloží zdravotní způsobilost pro daný obor vzdělání od lékaře působícího na území ČR. Cizinci mají v ČR nárok na zdravotní péči. Vzhledem k potenciálním obtížím (včetně časových a kapacitních) získat potvrzení o zdravotní způsobilosti je možné podání přihlášky i bez tohoto potvrzení. Doklad zdravotní způsobilosti je však nezbytné poté (v právní rovině jako náprava vad přihlášky) doplnit nejpozději před vydáním rozhodnutí o přijetí. Pokud by nebylo v době před vydáním rozhodnutí doloženo, je to důvod k zastavení řízení.

Dokumenty ke stažení