Jak správně vyplnit a podat přihlášku ke studiu do 1. kola (i dalších kol) přijímacího řízení?

Platná legislativa stanoví pravidla přijímacího řízení včetně povinného vykonání písemné přijímací zkoušky dle jednotnéhé zadání. Použijte předepsaný formulář přihlášky, kteýr získáte v základní škole, případně si jej můžete stáhnout v příloze.

Přihlášku ke studiu podává žák (zákonný zástupce žáka) řediteli školy na předepsaném formuláři (bude nový) do 1. března 2018.

Přihlášku je třeba řádně a čitelně vyplnit včetně tel. kontaktů a e-mailových adres na kterých budete moci být zastiženi v případě potřeby a termínů zkoušek. Součástí řádně vyplněné přihlášky ke studiu je lékařem potvrzená zdravotní způsobilost v příslušnm políčku na 1. straně přihlášky ke studiu. Přihlášky musí být podepsány zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem a základní školou.

Na druhé straně přihlášky je třeba vyplnit přehled známek za obě poletí 8. třídy a 1. pololetí 9. ročníku základní školy (včetně známky za chování). Správnost  potvrdí základní škola. Nezapomínejte, prosíme, na přihlášce vyplnit IZO školy, ze které se žák/uchazeč ke studiu hlásí. 

Pro uchazeče, kteří se budou hlásit ke studiu do 1. ročníku a již studují na některé střední škole, platí k podání přihlášky stejný postup. Pokud však nezískáte potvrzení (razítko) základní školy potvrzující správnost vyplněného  prospěchu v 8. a 9. ročníku ZŠ, je třeba k přihlášce doložit úředně ověřené kopie vysvědčení z 8. a 9. ročníku základní školy (ověří matrika). Pro správný přenos údajů do centrálních matrik však potřebujeme znát i školu, na které žák studoval v uplynulém období.    Přihlášky ke studiu lze doručit poštou nebo předat  osobně na sekretariátu školy každý pracovní den v době od 8.00 do 15.00 hod., případně mimo tuto dobu každý pracovní den až do 19.00 hodin na vrátnici školy při vjezdu do areálu školy.


Pro snadnější a rychlejší komunikaci uvádějte na přihláškách i e-mailovou adresu.


V Sokolnicích dne 10.1. 2018