Přijímací řízení

Zveřejňujeme výsledky odvolání, která si podali žáci do učebních i maturitních oborů.

Výsledky odvolání        
         
učební obory:         
         
26-51-H/02  Elektrikář - silnoproud      
         
Číslo jednací Výsledek odvolání    
SŠEE-0162-2019 přijat      
         
         
Maturitní obory:        
         
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik, ŠVP Technik silnoproudých zařízení
         
Číslo jednací výsledek odvolání    
SŠEE-0192/2019 přijat      
SŠEE-0218/2019 přijat      
SŠEE-0217/2019 přijat      
SŠEE-0139/2019 přijat      
SŠEE-0254/2019 přijat      
SŠEE-0121/2019 přijat      
         
SŠEE-0258/2019 nepřijat      
SŠEE-0168/2019 nepřijat      
SŠEE-0300/2019 nepřijat      
SŠEE-0155/2019 nepřijat      
SŠEE-0180/2019 nepřijat      
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik, ŠVP Informační technologie
   
Číslo jednací výsledek odvolání
   
SŠEE-0303/2019 přijat
SŠEE-0334/2019 přijat
SŠEE-0140/2019 přijat
SŠEE-0340/2019 přijat
SŠEE-0320/2019 přijat
SŠEE-0322/2019 přijat
SŠEE-0317/2019 přijat
SŠEE-0321/2019 přijat
SŠEE-0323/2019 přijat
SŠEE-0193/2019 přijat

 

 

Rozhodnutí o nepřijetí obdržíte v nejbližších dnech poštou.

Pokud byli uchazeči mezitím přijati na jiný obor nebo na jinou školu,  odevzdali jste zápisový lístek, a přesto chcete, aby navštěvovali u nás obor, do kterého byli po odvolání přijati, je třeba změnu udělat osobně. To znamená vyžádat si vrácení zápisového lístku, vyplnit část druhou  ZL a odevzdat na sekretariátu naší školy.

 

 

 

 

 

Zveřejňujeme výsledky přijímacího řízení (vč. přijímací zkoušky) do maturitních oborů:

https://www.ssee-sokolnice.cz/public/frontend/data/content/101/1556532073Vysledkova_list-TSZ_2019-20.pdf

https://www.ssee-sokolnice.cz/public/frontend/data/content/101/1556532112Vysledkova_list-MEIT_2019-20.pdf
 

Zde najdete potřebné informace k přijetí ke vzdělávání  v naší škole.

Zveřejňujeme kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku denního studia pro školní rok 2019/2020.   Pokud máte zájem o bližší informace, kontaktujte studijní oddělení na tel. 544224634 nebo e-mailem na adrese info@ssee-sokolnice.cz.  

Důležitá informace:

Přestože prvním cizím jazykem, který se u nás vyučuje, je anglický jazyk, škola má možnost nabídnout i výuku němčiny plně kvalifikovanými pedagogy.  Pokud máte zájem, aby se Vaše dítě učilo německý jazyk, případně navázalo na výuku němčiny v základní škole, prosíme, abyste nám to včas sdělili - na dnu otevřených dveří, e-mailem, přiložili požadavek k přihlášce apod.  Bude-li to technicky možné - a dostatečný zájem , rádi Vašemu požadavku vyhovíme.

 

Přihláška ke vzdělávání  ve střední škole - pro denní formu vzdělání

Formulář přihlášky obdrží většinou žáci základních škol od svých výchovných poradců. Nebo si můžete formulář přihlášky stáhnout a vytisknout - najdete jej v pravém sloupci vedle článku.

Upozorňujeme, že pro všechny obory vyučované na naší škole je nezbytné potvrzení zdravotní způsobilosti. Pro uchazeče, kteří se hlásí do zkráceného denního studia, bude součástí přihlášky i úředně ověřený doklad o získání předchozího vzdělání.

Přihláška ke vzdělávání v maturitních oborech:

V naší škole vyučujeme maturitní obor 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik, který se dále dělí na dva různé školní vzdělávací programy - Technik silnoproudých zařízení a Informační technologie.

Proto do přihlášky napište kód a název oboru a doplňte textem buď "ŠVP TSZ" nebo "ŠVP IT".

 

Zdravotní způsobilost

Potvrzení o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání  vyžadujeme podle zákona č. 561/2004 Sb., § 59 pro všechny učební i maturitní  obory.

 

Povinnost zveřejnit kritéria přijímacího řízení má škola do 31. ledna 2019.

Pro všechny žáky, kteří se budou hlásit ke vzdělávání  do maturitních oborů pro školní rok 2019/2020 bude platit povinnost zúčastnit se přijímacích zkoušek dle jednotného zadání. Každý žák může podat do 1. kola přijímacího řízení dvě přihlášky. Obě přihlášky může podat i na jednu školu, avšak v rámci jedné školy jednoho kola musí jít o dva různé bory vzdělávání.  Na obou přihláškách napište pořadí zájmu stejně. Přihlášky je třeba doručit řediteli školy (na sekretariát)  do 1. března 2019.

Jednotné přijímací zkoušky konají uchazeči, kteří se hlásí do studijních oborů s maturitní zkouškou. Nevztahují se na obory vzdělávání zakončenými závěrečnou zkouškou, obory s výučním listem (učební obory) a obory zkráceného studia.

Každý uchazeč, který si podá dvě přihlášky do maturitních oborů,  koná jednotné přijímací zkoušky ve dvou termínech, do celkového hodnocení se započítává lepší výsledek.  Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení podílí 60 %, další body jsou za prospěch na základní škole a za další skutečnosti dle Kritérií přijímacího řízení.

Toto se týká pouze 1. kola přijímacího řízení.  Pro další kola přijímacího řízení ředitel stanoví jiná kritéria přijímacího řízení (ta už budou bez přijímacích zkoušek) a ta zveřejní ve ve stanoveném termínu na webových stránkách školy. Počet dalších kol není omezen. Další kola přijímacího řízení vyhlašuje ředitel školy pokud nejsou obsazena všechna místa ke vzdělávání  ve školním roce 2019/2020 po 1. kole přijímacího řízení..