Přijímací řízení

2. kolo přijímacího řízení

Ředitel Střední školy elektrotechnické a energetické Sokolnice, příspěvkové organizace, vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do oborů:

26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud

26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

26-57-H/01 Autoelektrikář

 

INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO ŽÁKY A RODIČE

Dne 15. 6. 2021 se uskuteční informační schůzka pro budoucí žáky 1. ročníků. Na této schůzce bude možné vyřidít si mimo jiné i přihlášky ke stravování a ubytování na DM.

Časový harmonogram:

13:00 Elektromechanik pro zařízení a přístroje + Autoelektrikář
14:00 Eleíktrikář - silnoproud
15:00 Mechanik elektrotechnik - Informační technologie
16:00 Mechanik elektrotechnik  - Technik silnoproudých zařízen

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Vážení zájemci o studium na naší škole, níže naleznete výsledkové listiny přijímacího řízení do učebních a maturitních oborů i zkráceného studia.

Pokud je Váš výsledek kladný, můžete si rozhodnutí o přijetí vyzvednout na sekretariátu školy (PO-ČT od 7:30 do 15:00 a v PÁ od 7:30 do 12:00), zároveň je nutné studium potvrdit do 10 dnů zápisovým lístkem.

Pokud je Váš výsledek negativní, rozhodnutí o nepřijetí Vám bude doručeno poštou. 

Výsledková listina učební obory+zkrácené studium : Výsledková listina uč. 21-22.pdf

Výsledková listina maturitní obory: Výsledková listina mat. 21-22.pdf

Formulář pro odvolání ke stažení zde: Odvolání_proti_nepřijetí.doc

 

Zde najdete potřebné informace k přijetí ke vzdělávání  v naší škole.

! AKTUÁLNÍ INFORMACE - POZOR NOVÝ DODATEK MŠMT!

Uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na SŠEE Sokolnice a jeden z termínů nekonal, může zkoušku konat v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání. Uchazeč o záměru konat zkoušku v náhradním termínu  musí informovat ředitele SŠEE Sokolnice nejpozději do 14.5.2021.

Viz dokument ke stažení: Dodatek_OOP_podepsané.pdf

 

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na jednotných přijímacích zkouškách je:

- negativní test

- žádné příznaky onemocnění COVID-19.

 Pro přijímací zkoušky na střední školy platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví Viz priloha_Ochrana_zdravi_PZ_MZ_ZZ_ABS_2021.pdf ,  které vyžaduje pro účast na přijímacích zkouškách doložení potvrzení o negativním výsledku testu na COVID-19, který není starší 7 dní.

Testování pro účely přijímacích zkoušek ke vzdělávání ve střední škole nebo konzervatoři

  • Uchazeč musí jako podmínku pro účast na zkoušce předložit potvrzení o negativním testu, který byl uskutečněn v posledních 7 dnech.
  • Testování na onemocnění COVID-19 má povinnost umožnit ZŠ, ve které se uchazeč  vzdělává. Příslušná ZŠ vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu.
  •  

Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno:

  • dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90dní,
  • dokladem o negativním výsledku testu, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny
  • poskytovatelem zdravotních služeb
  • provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky
  • uplynulo nejméně 14 dní

 

Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku denního studia pro školní rok 2021/2022 najdete v přiložených dokumentech vpravo.

Termíny jednotné přijímací zkoušky pro čtyřleté obory:

1. řádný termín - 3. května 2021

2. řádný termín - 4. května 2021

náhradní termíny: 1. náhradní termín - 2. června 2021 a 2. náhradní termín - 3. června 2021

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 19. května 2021 pro čtyřleté maturitní i tříleté učební obory. 

Metodické shrnutí aktualit MŠMT k přijímacímu řízení si můžete přečíst zde: PZ_metodicke_shrnuti_aktualit.pdf

Pokud máte zájem o bližší informace, kontaktujte studijní oddělení na tel. 544224634 nebo e-mailem na adrese info@ssee-sokolnice.cz.  

 

Přihláška ke vzdělávání  ve střední škole - pro denní formu vzdělání

Formulář přihlášky obdrží většinou žáci základních škol od svých výchovných poradců. Nebo si můžete formulář přihlášky stáhnout a vytisknout - najdete jej v pravém sloupci vedle článku.

Upozorňujeme, že pro všechny obory vyučované na naší škole je nezbytné potvrzení zdravotní způsobilosti. Pro uchazeče, kteří se hlásí do zkráceného denního studia, bude součástí přihlášky i úředně ověřený doklad o získání předchozího vzdělání.

Přihláška ke vzdělávání v maturitních oborech:

V naší škole vyučujeme maturitní obor 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik, který se dále dělí na dva různé školní vzdělávací programy - Technik silnoproudých zařízení a Informační technologie.

Proto do přihlášky napište kód a název oboru a doplňte textem buď "ŠVP TSZ" nebo "ŠVP IT".

 

Zdravotní způsobilost

Potvrzení o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání  vyžadujeme podle zákona č. 561/2004 Sb., § 59 pro všechny učební i maturitní  obory.

 

Povinnost zveřejnit kritéria přijímacího řízení má škola do 31. ledna 2021.

Pro všechny žáky, kteří se budou hlásit ke vzdělávání  do maturitních oborů pro školní rok 2021/2022  platí povinnost zúčastnit se přijímacích zkoušek dle jednotného zadání. Každý žák může podat do 1. kola přijímacího řízení dvě přihlášky. Obě přihlášky může podat i na jednu školu, avšak v rámci jedné školy jednoho kola musí jít o dva různé bory vzdělávání.  Na obou přihláškách napište pořadí zájmu stejně. Přihlášky je třeba doručit řediteli školy (na sekretariát)  

do 1. března 2021.

Jednotné přijímací zkoušky konají uchazeči, kteří se hlásí do studijních oborů s maturitní zkouškou. Nevztahují se na obory vzdělávání zakončenými závěrečnou zkouškou, obory s výučním listem (učební obory) a obory zkráceného studia.

Každý uchazeč, který si podá dvě přihlášky do maturitních oborů,  koná jednotné přijímací zkoušky ve dvou termínech, do celkového hodnocení se započítává lepší výsledek.  Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení podílí 60 %, další body jsou za prospěch na základní škole a za další skutečnosti dle Kritérií přijímacího řízení.

Toto se týká pouze 1. kola přijímacího řízení.  Pro další kola přijímacího řízení ředitel stanoví jiná kritéria přijímacího řízení (ta už budou bez přijímacích zkoušek) a ta zveřejní ve ve stanoveném termínu na webových stránkách školy. Počet dalších kol není omezen. Další kola přijímacího řízení vyhlašuje ředitel školy, pokud nejsou obsazena všechna místa ke vzdělávání  ve školním roce 2021/2022 po 1. kole přijímacího řízení..