Přijímací řízení - aktuálně

Schůzky s budoucími prváky se uskuteční 24. 6. 2020                            13:00 - Mechanik elektrotechnik - Technik silnoproudých zařízení                   14:00 - Mechanik elektrotechnik  - Informační technologie                           15:00 - Elektromechnik pro zařízení a přístroje + Autoelektrikář                       16:00 - Elektrikář - silnoproud            

Výsledková listina pro maturitní obory je zveřejněna od 16. 6. 2020 7.00 hodin
v pravé části této stránky: Výsledková listina -maturitní obory
Výsledková listina pro učební obory je zveřejněna od 22.4. 2020  7.00 hodin
v pravé části této stránky sledujte: výsledková listina - učební obory

Kladná rozhodnutí budou k dispozici na sekretariátu školy od 22. - 28.4. 2020
Vyzvednout si je můžete v pracovní dobu od 8.00 - 14.00h

Záporná rozhodnutí budou odeslána poštou.

Aktuální informace ohledně přijímacího řízení na střední školy

V souvislosti s řešením mimořádné situace se přijímací řízení nově řídí  zákonem o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 č. 135/2020 Sb.

Připravili jsme pro vás na této stránce informace o přijímacím řízení pro obě formy studia:

Přijímání žáků do maturitních oborů na SŠEE Sokolnice

Přijímání žáků do učebních oborů na SŠEE Sokolnice

Čtěte dále na stránce, případně používejte dokumenty přiložené v pravé části stránky, které doplňují tyto informace.

 

    Přijímání žáků do maturitních oborů na SŠEE Sokolnice

 

 • Vyhlášení jednotné přijímací zkoušky

Jednotná přijímací zkouška ke vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2020/2021 proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve středních školách. Konkrétní termín jejího konání stanoví ministerstvo..

 • Kdo se může účastnit přijímacího řízení?

Přijímacího řízení se mohou účastnit uchazeči, kteří v termínu stanoveném školským zákonem podali úplnou přihlášku řediteli střední školy.

 • Obsah a forma přijímací zkoušky

Z důvodu, aby byla v co největší míře zachována již dříve nastavená a vyhlášená pravidla, tedy aby se uchazečům pravidla neměnila, zůstávají obsah i forma přijímací zkoušky zachovány tak, jak je definuje i školský zákon, tedy odpovídají rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání a nemění se ani ředitelem školy dříve stanovená kritéria Viz dokument v pravé části stránky s názvem "Kritéria studijní obory" či předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělání a formy vzdělávání.

Jednotná přijímací zkouška se skládá, stejně jako podle stávající právní úpravy, z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

 • Počet termínů v rámci 1. kola přijímacích zkoušek

Oproti aktuálnímu znění školského zákona se v tomto případě stanoví, že každý uchazeč může písemný test z každého vzdělávacího oboru konat pouze jednou (zachován zůstává náhradní termín pro uchazeče, kteří se nemohli z omluvitelných důvodů zúčastnit prvního termínu, přičemž způsob omlouvání se neliší od úpravy ve školském zákoně). Uchazeč skládá zkoušku ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí (pouze v případě, že v prvním pořadí uvedl nematuritní obor vzdělání, pak skládá zkoušku ve škole uvedené ve druhém pořadí).

 • Vyhodnocování přijímací zkoušky v případech

Jednotnou přijímací zkoušku vyhodnocuje, stejně jako doposud, Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále též „Centrum“). Škola odešle Centru ještě v den konání jednotné přijímací zkoušky naskenované testy s tím, že Centrum je povinno zpřístupnit škole výsledky do 7 kalendářních dní. Centrum výsledky zpřístupní i druhé škole, kterou uchazeč uvedl na přihlášce.

Škola má pak 1 den na to, aby určila výsledné pořadí uchazečů a zveřejnila seznam přijatých uchazečů, což má za cíl urychlit délku trvání přijímacího řízení tak, aby uchazeči znali výsledky v co nejkratším možném termínu.

 • Zveřejnění výsledků a přijímání uchazečů na uvolněná místa

Způsob zveřejnění seznamu přijatých uchazečů se nemění oproti stávající právní úpravě, tedy škola vyvěsí seznam přijatých uchazečů s tím, že tito uchazeči budou uvedeni pod přiděleným registračním číslem. Seznam škola zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a na svých webových stránkách, a to alespoň na dobu 15 dnů.

Změna nastává ve způsobu uplatnění opravného prostředku. Zákon říká, že odvolání proti rozhodnutí ředitele školy není přípustné z důvodu urychlení procesu přijímání.

Nicméně ani letos uchazeči nepřijdou o možnost být operativně přijati na místa, která budou případně uvolněna po uplynutí lhůty pro odevzdání zápisových lístků, pokud se v pořadí umístili „pod čarou“ (tedy o možnost „být přijati na odvolání“ jak je ve veřejnosti vžito). Standardní odvolání je letos nahrazeno institutem nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) správního řádu, kterým lze změnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče. Díky tomuto mechanismu bude moci ředitel sám aktivně přijmout uchazeče na uvolněná místa podle výsledného pořadí po odevzdání zápisových lístků. Tj. škola činí kroky tak, aby v co nejkratším možném termínu za využití dosavadních výsledků přijímacího řízení naplnila kapacitu školy. (Stále nicméně platí, že ředitel školy musí nechat volná místa pro uchazeče konající zkoušku v náhradním termínu.)

 Zákon také pamatuje právě na možnost změny uplatnění zápisového lístku, pokud k vydání nového rozhodnutí dojde. 

Nové rozhodnutí se vždy řeší pouze na úrovni školy (tj. bez ingerence krajského úřadu).

 • Náhradní termíny

Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky stanoví a zveřejní na svých internetových stránkách ministerstvo. 

Ředitel poté ukončí hodnocení přijímacího řízení, a to v celkové lhůtě do 4 kalendářních dnů ode dne konání jednotné přijímací zkoušky v náhradním termínu.

 • Odevzdání zápisového lístku

Úprava pro zápisový lístek je obdobná jako ve školském zákoně s tím, že lhůta je 5 pracovních dnů a počítá se od nejzazšího termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů (tedy jak pro řádný, tak pro náhradní termín). Uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu.

 • Další pravidla pro konání přijímací zkoušky

V přijímacím řízení se pro úpravu podmínek uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo osob, které získali předchozí vzdělávání v zahraničí, uplatní stejná pravidla, která jsou uvedena ve školském zákoně a stávajících prováděcích předpisech.

 • Další kola přijímacího řízení

Další kola se konají v souladu se stávající právní úpravou.

 

       Přijímání žáků do učebních oborů na SŠEE Sokolnice

 

 • Vyhodnocování přijímacího řízení

Dne 22.4.2020 budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení. K určení pořadí zájemců budou použita kritéria přijímacího řízení, která zůstávají v platnosti Viz dokument v levé straně stránky "Kritéria učební obory". Aby se sladily termíny s jednotnou přijímací zkouškou a uchazeč si mohl kvalifikovaně vybrat preferovanou variantu střední školy a oborů vzdělávání v případě, že se hlásí současně např. na maturitní a nematuritní obor, musí ředitel školy zveřejnit seznam přijatých uchazečů nejpozději do 8 kalendářních dnů po dni konání jednotné přijímací zkoušky na středních školách s maturitní zkouškou. Od konce této 8denní lhůty pak uchazečům běží 5denní lhůta pro odevzdání zápisového lístku.

Nově je ovšem stanoveno, že zápisový lístek lze uplatnit v případě nového rozhodnutí o přijetí opakovaně (viz níže).

 • Zveřejnění výsledků a přijímání uchazečů na uvolněná místa

Škola vyvěsí seznam přijatých uchazečů s tím, že tito uchazeči budou uvedeni pod přiděleným registračním číslem. Seznam škola zveřejní na úřední desce, která je umístěna před vstupem do školy a na webových stránkách.
Změna nastává ve způsobu uplatnění opravného prostředku. Zákon říká, že odvolání proti rozhodnutí ředitele školy není přípustné z důvodu urychlení procesu přijímání.

Nicméně ani letos uchazeči nepřijdou o možnost být operativně přijati na místa, která budou případně uvolněna po uplynutí lhůty pro odevzdání zápisových lístků, pokud se v pořadí umístili „pod čarou“ (tedy o možnost „být přijati na odvolání“ jak je ve veřejnosti vžito). Standardní odvolání je letos nahrazeno institutem nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) správního řádu, kterým lze změnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče. Díky tomuto mechanismu bude moci ředitel sám aktivně přijmout uchazeče na uvolněná místa podle výsledného pořadí po odevzdání zápisových lístků. Tj. škola činí kroky tak, aby v co nejkratším možném termínu za využití dosavadních výsledků přijímacího řízení naplnila kapacitu školy..)

 Zákon také pamatuje právě na možnost změny uplatnění zápisového lístku, pokud k vydání nového rozhodnutí dojde.
Nové rozhodnutí se vždy řeší pouze na úrovni školy (tj. bez ingerence krajského úřadu).

 • Odevzdání zápisového lístku

Úprava pro zápisový lístek je obdobná jako ve školském zákoně s tím, že lhůta je 5 pracovních dnů a počítá se od nejzazšího termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů (tedy jak pro řádný, tak pro náhradní termín). Uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu.

 • Další kola přijímacího řízení

Další kola se konají v souladu se stávající právní úpravou