Přijímací řízení

Přijímací řízení do 1. ročníků denního studia pro školní rok 2018/2019 již bylo ukončeno. Do začátku září bude ještě možné doobsadit místa, která se uvolnila v průběhu školního roku (z důvodu nepostoupení do vyššího ročníku nebo ze zdravotních důvodů), a několik dosud volných míst do 1. ročníků zkráceného studia pro žáky s již ukončeným středním vzděláním.   Pokud máte zájem, kontaktujte studijní oddělení na tel. 544224631.  

Přihláška ke studiu ve střední škole - pro denní formu vzdělání

Formulář přihlášky obdrží většinou žáci základních škol od svých výchovných poradců. Nebo si můžete formulář přihlášky stáhnout a vytisknout - najdete jej v pravém sloupci vedle článku.

Upozorňujeme, že pro všechny obory vyučované na naší škole je nezbytné potvrzení zdravotní způsobilosti. Pro uchazeče, kteří se hlásí do zkráceného denního studia, bude součástí přihlášky i úředně ověřený doklad o získání předchozího vzdělání.

Povinnost zveřejnit kriteria přijímacího řízení má škola do 31. ledna 2018.

Pro všechny žáky, kteří se budou hlásit ke studiu do studijních oborů pro školní rok 2018/2019 bude platit povinnost zúčastnit se přijímacích zkoušek dle jednotného zadání. Každý žák může podat do 1. kola přijímacího řízení dvě přihlášky. Obě přihlášky může podat i na jednu školu, avšak v rámci jedné školy jednoho kola musí jít o dva různé bory vzdělávání.  Přihlášky je třeba doručit řediteli školy do 1. března 2018.

Jednotné přijímací zkoušky konají uchazeči, kteří se hlásí do studijních oborů s maturitní zkouškou. Nevztahují se na obory vzdělávání zakončenými závěrečnou zkouškou, obory s výučním listem (učební obory) a obory zkráceného studia.

Každý uchazeč koná jednotné přijímací zkoušky ve dvou termínech, do celkového hodnocení se započítává lepší výsledek.  Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení podílí 60 %, další body jsou za prospěch na základní škole a za další skutečnosti dle Kritérií přijímacího řízení.

Toto se týká pouze 1. kola přijímacího řízení.  Pro další kola přijímacího řízení ředitel stanoví jiná kitéria přijímacího řízení (ta už budou bez přijímacích zkoušek) a ta zveřejní ve ve stanoveném termínu na webových stránkách školy. Počet dalších kol není omezen. Další kola přijímacího řízení vyhlašuje ředitel školy pokud nejsou obsazena všechna místa ke studiu ve školním roce 2018/2019 po 1. kole přijímacího řízení..